Engerlingen in gras en maïs

De laatste jaren heeft een toenemend aantal veehouders op de Nederlandse zandgronden last van engerlingen in hun grasland.

Met een weerbaar graslandsysteem kan de overlast van engerlingen beperkt worden. Afzonderlijke ‘bouwstenen’ bieden geen garantie om het engerlingenprobleem voldoende te beheersen, maar het bundelen van maatregelen binnen een weerbaarder teeltsysteem biedt goede vooruitzichten om tot een goed resultaat te komen.

We toetsen praktische, effectieve en betaalbare maatregelen binnen de teelt van gras en maïs, gericht op de beheersing van engerlingen. Dit omvat preventieve maatregelen (o.a. verhoogde weerbaarheid gewas, verbeterde bodemweerbaarheid, ander graslandmanagement, ingrijpen in de ontwikkelingscyclus van kevers, stimuleren van natuurlijke vijanden) en curatieve maatregelen (o.a. rollen, groene middelen, grondbewerking), gespecificeerd naar soort en stadium van het plaagorganisme.