Over de PPS

De PPS GROEN staat voor Publiek Privaat Samenwerkingsproject 'Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk.

Begin juni 2017 is het onderzoeksprogramma ‘GROEN’ gestart. De komende vier jaar gaan toeleverende bedrijven, ketenpartijen, kennisinstellingen en vollegrondstelers in deze PPS gezamenlijk onderzoek doen naar slimme tools voor actuele problemen in de vollegrondsteelten en naar nieuwe duurzame teeltsystemen. De tools en nieuwe teeltsystemen zullen telers in de vollegrond helpen om minder afhankelijk te worden van chemische gewasbescherming. Wageningen University & Research is een van de kennisinstellingen binnen deze PPS. 

De sector heeft de afgelopen decennia al grote stappen gezet als het gaat om het verminderen van de hoeveelheid en het aantal chemische middelen dat in de akkerbouwmatige teelt wordt ingezet. Belangrijke maatregelen daarbij waren het gebruik van lage doseringssystemen en de keuze voor minder milieubelastende middelen. Deze maatregelen kunnen niet meer voor een nóg verdere verlaging van het gebruik van chemische middelen zorgen. De volgende stap in het verminderen van chemische middelen richt zich op de brede afhankelijkheid van chemische middelen. Kan de afhankelijkheid van deze chemische middelen verminderen door een ander bouwplan, het gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen, door mechanische of cultuurmaatregelen toe te passen en is dit economisch aantrekkelijk voor de boeren?  

Voor duurzame verandering in de vollegrondsector zijn systeemsprongen noodzakelijk: een aantal bestaande teelten hebben acuut behoefte aan alternatieve middelen en methoden door ofwel gebrek aan beschikbare chemische middelen, ofwel een te grote afhankelijkheid van huidige chemische bestrijdingsmiddelen. Dit laatste verhoogd de nood voor vervanging van chemische middelen nog meer, aangezien overmatig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen kan leiden tot resistentie bij de ziekten, plagen en onkruiden die ermee bestreden worden. 

De publiek private samenwerking (PPS) GROEN wordt ondersteund vanuit de topsector A&F en werkt de komende vier jaar aan het integreren van bestaande bouwstenen in het GROEN systeem, het ontwikkelen van nieuwe IPM bouwstenen passend in een GROEN systeem voor acute problemen en aan het testen en evalueren van de prestaties van een GROEN teeltsysteem. 

Voor het ontwikkelen van een GROEN systeem zijn bouwstenen nodig op het gebied van: gewasrotatie; het creëren van optimale groeiomstandigheden voor het gewas; omgevingsomstandigheden die zorgen voor discontinuïteit van levenscyclus van ziekten, plagen, onkruiden, en continuïteit van nuttige organismen; monitoring en de inzet van bestrijdingsmethoden (fysische, chemisch, biologisch, groen). De kennisinstellingen werken samen met partners die allen aan de ontwikkeling van één of meerdere bouwstenen kunnen bijdragen. 

De PPS focust zich op de ontbrekende kennis die kan bijdragen aan het vinden van deze bouwstenen gericht op een aantal acute problemen in de open teelten. Daarbij wordt nauw samengewerkt  tussen de partners die kennis, producten en/of diensten hebben die aan het ontwikkelen of optimaliseren van deze bouwstenen kunnen bijdragen. Het gaat hierbij om methoden die de optimale groeiomstandigheden voor het gewas kunnen creëren waardoor een gewas weerbaarder is tegen een ziekte/plaag, maar ook om de inzet van nieuwe bestrijdingsmiddelen. Over vier jaar zal nu nog ontbrekende kennis ontwikkeld zijn voor een aantal ziekte/plaag/gewas combinaties bouwstenen voor een verminderde afhankelijkheid van chemische middelen.