Anaerobe grondontsmetting (ASD)

We werken aan ‘Bodem Resetten’ als één van de bouwstenen voor een GROEN teeltsysteem

Bodem Resetten is een innovatieve vorm van anaerobe grondontsmetting waarbij eiwitrijk plantaardig materiaal uit de agro-industrie (HerbieĀ®) in de bodem wordt ingewerkt en luchtdicht afgedekt. Anaerobe afbraakprocessen doden de schadelijke bodemorganismen. Voor een aantal schadelijk bodemorganismen, is inmiddels in bakkenproeven en eerste veldproeven aangetoond dat de betrouwbaarheid c.q. effectiviteit vergelijkbaar of zelfs beter is dan de toegelaten chemische alternatieven. De kosteneffectiviteit is echter nog niet concurrerend.

We voeren een veldproef onder praktijkomstandigheden uit waarin de effecten van de behandelduur (inpasbaarheid binnen huidige gewasrotaties) en dosering worden onderzocht. Verder wordt bekeken of er sprake is van een meerjarig effect op de bodemkwaliteit. Einddoel is een effectieve en betaalbare methode voor de praktijk.