aardappelrooimachine_in_bedrijf

PL 2.0

Op naar precisielandbouw 2.0 (PL 2.0) is een publiek-privaat samenwerkingverband waarin meer dan 20 partners onderzoek doen op strategische thema’s binnen precisielandbouw. Doel is het versnellen van een brede implementatie van precisielandbouw technologie zodat telers, ketenpartijen en maatschappij daar hun voordeel mee kunnen doen. De partners binnen het onderzoekprogramma zijn eindgebruikers, toeleverende bedrijven, ketenpartijen en kennisinstellingen. Het project heeft een looptijd van vier jaar (2015-2018).

Op veel Nederlandse landbouwbedrijven heeft precisielandbouw al zijn intrede gemaakt. Vaste rijpaden- en rechtrijsystemen hebben hun intrede gedaan bij akkerbouw- en groenteteeltbedrijven. Op spuitmachines is sectiecontrole mogelijk, waardoor doublures in bespuitingen te verminderen zijn. Met meetapparatuur op oogstmachines zijn opbrengstkaarten te maken, waarmee de plaatsspecifieke variatie in de opbrengst geschat en in beeld gebracht kan worden. Met gewasreflectie metingen via remote en near by sensing kunnen ook kaarten met opbrengst voorspellingen gemaakt worden. PL 2.0 richt zich vooral op de integratie van componenten als sensor-data, modellen, ICT en mechanisatie in effectieve en duurzame toepassingen.

De agrarische sector staat voor de uitdaging meer te produceren en meer te verduurzamen, dat wil zeggen meer opbrengst per hectare realiseren met minder input en milieubelasting (‘meer met minder’). De gedachte is dat nieuwe technologieën zoals GPS, sensortechnologie, ICT en robotisering een belangrijke rol kunnen speling om de transitie naar productie verhoging met minder milieube­lasting te realiseren. De meerwaarde ligt op het vlak van besparingen op input (arbeid, energie, water, meststoffen en gewasbe­scher­mings­middelen), hogere opbrengsten door maatwerk, minder kans
op emissies naar het milieu en residuen in het gewas en meer gemak en kwaliteit bij de uitvoering van teeltmaatregelen.

In het onderzoekprogramma PL 2.0 wordt in twaalf deelprojecten gewerkt aan het oplossen van deze knelpunten. Centrale thema’s in de projecten zijn satellietbeeldengebruik, bodem- en gewassensoren, integratie en toepassingen, perceelkarakteristieken, opbrengstpotentie en ondersteunende ICT. Nieuwe kennis en inzichten worden uitgewisseld binnen het samenwerkingsverband en beschikbaar gesteld aan het onderwijs en teeltpraktijk.

Partners in PL 2.0

AeroVision b.v., Agrico, Agrifirm Plant, Agrometius b.v, Avular b.v., Bayer CropScience SA-NV, LTO / Pootaard.Academie/ LTO Noord, HWodKa, HZPC Holland b.v., Kverneland Group Nieuw-Vennep b.v., NAK , Neo b.v., Phenovation b.v., Suiker Unie, TerraSphere Imaging&Gis b.v., ZLTO, NCB-Ontwikkeling, Wageningen University & Research, CAH Vilentum, mede namens Has Den Bosch en Van Hall Larenstein, TU Delft en NSO.

Coördinerende kennisinstelling

Wageningen University & Research

Coördinerende bedrijfslevenpartner

ZLTO

Thema's

De 6 thema's zijn:

  1. Satellietdatagebruik
  2. Bodem- en gewassensoren
  3. Integratie
  4. Perceelskarakteristieken opbrengstvoorspelling
  5. Ondersteunende ICT
  6. Kennisverspreiding