Programma

  • shutterstock_456567847.jpg

DISAC is een 4-jarig publiek-privaat R&D programma (2016-2019) gericht op het verbeteren van de economische en ecologische duurzaamheid van belangrijke Nederlandse agri-food ketens door introductie van innovatieve technologieën (sensoren, analytics en IT) uit het HTSM domein. Door toepassing van zoveel mogelijk real-time en object-specifieke data, innovatieve data infrastructuren en data-analytics wordt een betere teelt- en ketensturing mogelijk. De focus ligt op de aardappel productieketens en ruwvoerproductie (gras) voor de zuivel sector.

Naar verwachting draagt DISAC bij aan: (1) hogere opbrengsten en kwaliteit van de gewassen, (2) minder gebruik van energie, water en agro-chemicaliën, (3) minder milieubelasting en betere mineralenbenutting, (4) efficiëntere en transparantere ketens, en (5) nieuwe producten en diensten die nationaal en internationaal in te zetten zijn. Kwantitatieve resultaten zijn 10% opbrengstverbetering en kwaliteitsstijging en 20% minder gebruik energie en agro-chemicaliën.

Er is gekozen voor een technology pull aanpak, waarbij eindgebruikers de prioriteiten stellen. De verschillende deelprojecten binnen DISAC zijn geselecteerd door deskundigen van de betrokken ketenpartijen. Op basis van behoefte in de markt en een inschatting van de meeste kans op grote doorbraken door toepassing van innovatieve sensoren en IT, zijn de volgende onderwerpen geprioriteerd:

  1. N-sensing: Prototype ontwikkeling en toetsen van een nieuwe sensoriek en agro-economische N-adviesmodules voor het GrasMaïs-Signaal (zuivelketen project).
  2. E-pieper: Optimalisatie van kwaliteit in de keten door gebruik te maken van ‘e-pieper’ multi-sensor en data-infrastructuur (akkerbouw-keten project).
  3. Connectivity & Interoperability tussen sensoren, decision support modules en machines verbeteren op een wijze dat de data-infrastructuur robuust en veilig is (IoT - DSS - mechanisatie project).

Beoogde impact

Op hoofdlijnen levert DISAC het volgende op:

  • Samenwerking tussen topsectoren Agrifood, HTSM en T&U op kansrijke High Tech onderwerpen waar marktvraag naar is. Daarbij ontstaan pilotgroepen van eindgebruikers die met ketenbedrijven, High Tech bedrijven en kennisinstellingen samen werken.
  • Innovatieve sensortechnologie voor het (near) real-time en plaats- of object-specifiek bepalen van bodem en gewas data (vooral bodem-nutriënten en inhoudstoffen/gewaskwaliteit data), bij voorkeur door introductie van sensortechnologie die nu nog niet in landbouw bekend is, en anders door onderzoek naar nieuwe sensoriek.
  • Nieuwe inzichten in gebruik van de sensor-netwerken, data-infrastructuur, IoT-toepassingen en data analytics in de agri-food ketens.
  • Innovatieve businessmodellen voor bedrijven om sensoren, connectiviteit, data analytics en decision support systemen te vermarkten, nationaal en internationaal.
  • Showcases hoe data-intensieve ketens bijdragen aan duurzaamheid.

Stip op horizon zijn succesvolle show cases waarbij is aangetoond dat met de sensorsystemen duurzamer geteeld kan worden en ketens efficiënter en duurzamer kunnen worden. Succesvolle show cases succesvol kunnen vervolgens met de betrokken partijen worden opgeschaald en verbreed.