Kennisimpuls Bestuivers

De Kennisimpuls Bestuivers realiseert en deelt kennis voor het behouden en bevorderen van (wilde) bestuivers in Nederland.

Foto Wim Dimmers
Foto Wim Dimmers
Foto David Kleijn
Foto David Kleijn

Foto Fabrice Ottburg
Foto Fabrice Ottburg
Foto David Kleijn
Foto David Kleijn

Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedselgewassen, met name groenten en fruit en voor meer dan 85% van de wilde planten in de natuur. Recent onderzoek laat zien dat het daarbij niet alleen gaat om gehouden bijen, maar juist ook om de in het wild voorkomende soorten. Echter, in Nederland dreigt voor meer dan de helft van de wilde bijensoorten het gevaar dat ze verdwijnen. En zonder bestuiving en bestuivers, zoals (wilde) bijen, is er op de te bestuiven gewassen minder opbrengst en is de kwaliteit van het voedselproduct onvoldoende.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt daarom, samen met maatschappelijke partners, aan een Nationale Bijenstrategie, die in voorjaar 2018 wordt gelanceerd. Uitgangspunt van deze strategie is een gezamenlijke aanpak bij het opzetten en uitvoeren van initiatieven die bijdragen aan het hoofddoel: in 2030 zijn bestuivers en bestuivingsdiensten in ons land duurzaam behouden en bevorderd.

Om deze initiatieven effectief vorm te geven is kennis vereist. Gedurende de komende jaren (2017 t/m 2021) investeert het ministerie van LNV via de Kennisimpuls Bestuivers in deze kennisbehoefte rond bestuivers en bestuivingsdiensten.

Doelstelling

De centrale doelstelling van de Kennisimpuls Bestuivers is daarom om door kennisontwikkeling, kennisverspreiding en vergroting van de bewustwording bij te dragen aan het behoud en de bevordering van bestuivers, zodat deze ook op de lange termijn hun rol kunnen blijven vervullen in de voedselproductie en in natuurlijke ecosystemen. Hierbij ligt de nadruk op de wilde bestuivende soorten (hommels, solitaire bijen en zweefvliegen). Doelgroepen zijn alle partijen die direct of indirect een bijdrage kunnen leveren aan het behoud en bevorderen van wilde bestuivers.

Dit vertaalt zich in vier specifieke projectdoelen:

  1. Het faciliteren van de doelgroepen bij het op efficiƫnte wijze vormgeven van hun bijdrage aan het behoud en bevorderen van bestuivers, via gerichte kennisoverdracht.
  2. Leren van zowel de vele reeds lopende als nieuw op te starten initiatieven voor bestuivers, door na te gaan welke factoren tot succes leiden en hoe huidige knelpunten op te lossen.
  3. Het leveren van een bijdrage aan het toetsen van de mate waarin nieuw vorm te geven initiatieven daadwerkelijk resulteren in verbeteringen voor bestuivers.
  4. Meer inzicht generen in de mate waarin generieke maatregelen voor bestuivers een bijdrage (kunnen) leveren aan de bescherming van de zeldzamere soorten.

Projectpartners

De Kennisimpuls Bestuivers wordt uitgevoerd door Wageningen Environmental Research (Alterra), Wageningen University, Wageningen Plant Research, Naturalis Biodiversity Center, en EIS Kenniscentrum Insecten, in opdracht van het ministerie van LNV.

Logo's_Combi_Bestuivers.png